مظلومانه

درباره فشار رواني بيشتر بدانيم

فشار رواني چگونه بر جسم، روح و فكر شما اثر مي گذارد؟
فشار رواني ، فشاري است بيش از حد تحمل فرد ، كه به علت عوامل مختلف بروز مي كند .
واكنش بدن در برابر فشار رواني، پاسخ "جنگ يا گريز" است. در واقع ما يا با فشار
رواني مي جنگيم يا از آن فرار مي كنيم. اگر فشار رواني و واكنش هاي مربوط به آن مكرر
اتفاق بيفتد به سلامت شما لطمه مي زند.
گاهي بعد از رفع عامل مولد فشار رواني كه به آن (استرسور) مي گويند ، فشار رواني
همچنان تداوم مي يابد كه به آن اضطراب مي گوييم

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 7:59  توسط   | 

كنترل فشار رواني

شما مي توانيد از فشار رواني براي رسي دن به اهدافتان در زندگي بهره ببريد . مواقعي كه به
انواع فشار هاي رواني دچارهستيد، احساس مي كنيد، زير فشار زندگي در حال خرد شدن
هستيد. چون با يك دست نمي توان چند هندوانه برداشت . شايد واكنش در برابر فشار
رواني در ابتدا دشوار باشد ، ولي به تدريج مي آموزيد كه با فشار رواني مقابله كنيد، آن را
كنترل نماييد و براي ايجاد تعادل ميان كار و زندگي، تصميم هاي بهتر بگيريد . م ديريت
فشار رواني به معني رهايي كامل از آن نيست بلكه برخورد بهتر و منطقي با آن است .
براي انجام اين كار، ابتدا بايد ياد بگيريد كه نگاه ديگري نسبت به فشار رواني داشته
باشيد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 7:59  توسط   | 

مزايا و معايب فشار رواني و استرس

همه فشارهاي رواني بد نيستند. فشار رواني را از دو جنبه مي توان بررسي كرد:
1. جنبه مثبت كه به شما كمك مي كند با تغييرات كنار بياييد و آن ها را بپذيريد يا
كمك مي كند تا در موقعيت هاي خاص از عهده وظايف خود برآييد . مثلا درس
خواندن بيشتر براي امتحان.
2. جنبه هاي منفي كه باعث مي شود، احساس كنيد ، تسلطي بر خودتان نداريد . اين
جنبه دايم سلامت شما را به خطر مي اندازد.

 

اگر ياد بگيريد كه چگونه برخورد بهتري با فشار رواني داشته باشيد ، مي توانيد از اثرات
منفي آن دوري كنيد . ابتدا بايد آگاهي لازم درباره فشار رواني را داشته باشيد . پس از آن
خواهيد ديد چه چيزهايي مي توانند باعث بروز آن شوند . در آخر نيز ر وش هاي برخورد
مناسب با فشارهاي رواني ارايه خواهد شد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 7:58  توسط   | 

سبك و شيوه زندگي روزانه

سبك و شيوه زندگي روزانه ما در بروز طيف وسيعي از بيمار ي ها مؤثر است . اگر چون
داوري آگاه، كليه امور زندگي خودمان را مورد ارزيابي قرار دهيم ، متوجه مي شويم كه
چگونه با روش هاي مختلف، به جسم و روانمان آسيب مي رسانيم. بايد بدانيم تنها كسي
كه مي تواند ما را ياري كند خودمان هستيم و اگر ياد بگيريم چگونه به خود كمك كني م.
آنگاه ارايه كنندگان خدمات سلامت شامل پزشكان و مشاوران هم مي توانند ياريمان دهند.
همه ما گاهي دچار فشار رواني (فشار رواني ) مي شو يم. فشارهاي رواني جزيي ثابت و
غيرقابل حذف در زندگي روزمره ما هستند . اين كه ممكن است دچار فشار رواني شويم،
خارج از اختيار و ك نترل ماست ، ولي مي توان
فشار رواني وارد شده به خودمان را كنترل
كنيم. در اين بخش، مهار ت هايي را مي آموزيد
كه به شما كمك مي كند فشار رواني خود را
مديريت كرده و زندگي سالم تر و متعادل تري

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 7:57  توسط   | 

ورزش هاي عضله

ورزش هايي كه عضله براي غلبه بر يك مقاومت (مثل ترا باند يا كش ) ويا
نيروي وزن يك شي (دمبل يا هارتل ) بايد منقبض شود را ورزش مقاومتي و
در صورت تكرار انقباضات ورزش هاي استقامتي، ناميده مي شوند. مطالعات نشان
داده اند كه ورزش هاي مقاومتي و استقامتي براي حفظ قدرت عضله و عدم
خستگي پذيري در فعاليت هاي تكراري ضروري است . اين ورز ش ها دوبار در
هفته حداقل با فاصله 48 ساعت بهتر است انجام گردد . براي حفظ تندرستي و
كسب سلامتي حداقل 10 حركت براي ماهيچه هاي بزرگ بدن مانند انقباض
عضلات سينه ، شانه و بازو ، ساعد،پشت و جلوي ران و ساق پا حد اقل دو بار در
هفته كافي است (طبق هرم فعاليت بدني ). ميز ان مطلوب بار يا فشاري كه براي
يك عضله در نظر گرفته مي شود عبارت از مقاومتي است كه عضله بتواند ب ه
صورت پشت سر هم 8 تا 12 مرتبه، مفصل مرتبط به آن عضله را به صورت
كامل در دامنه حركتي جابجا كند تا به مرحله خستگي برسد.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 7:56  توسط   |